Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
U mag verwachten dat ik mijn werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht neem die van een trainer/coach kan worden verwacht. Training/coaching is geen therapie en is geen vervanging voor geneeskundige behandeling. De trainer/coach is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking. Bij twijfel of u kunt deelnemen aan een training/coachingprogramma, raadpleeg dan eerst uw arts of behandelaar. Angelis Coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer noch voor verlies of schade aan eigendommen.

Aanmelding en betaling
Aanmelding kan per e-mail via deze site  of via de website van See True Mindfulness (www.mindfulness-trainingen.nl). Daarna volgt e-mail en/of telefonisch contact, bevestigingsmail met praktische informatie en factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Door de factuur te voldoen is de aanmelding definitief. Bij overschrijding van het maximaal aantal inschrijvingen voor de training wordt het tijdstip van betaling als selectiecriterium gehanteerd.

Annulering
Annulering is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk. Bij annulering tot een week voor aanvang van de training wordt € 50,- in rekening gebracht. Bij annulering korter dan een week voor aanvang is 50% van de kosten van de training verschuldigd. Na aanvang van de training is in principe geen restitutie meer mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig verlaten van een training of het missen van een programma-onderdeel. Angelis Coaching heeft het recht om bij onvoldoende deelnemers of overmacht de training te annuleren en zal dan het volledig ontvangen bedrag terugbetalen. In geval van ziekte van de trainer wordt gestreefd naar vervanging of het aanbieden van een inhaalmogelijkheid.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over een mindfulnesstraining dan kunt u terecht bij het opleidingsinstituut SeeTrue, waar ik als trainer mee verbonden ben: www.mindfulness-trainingen.nl

Privacy
Als trainer/coach leg ik uw persoonsgegevens vast en gebruik ik deze om u goede diensten te kunnen verlenen en voor het doel waarmee u ze heeft gedeeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor verdere uitleg verwijs ik u naar mijn privacyverklaring.